Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072240
Súdny exekútor: JUDr. Stacho Chladný
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Stráž
Orientačné/súpisné číslo: 223
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421452851816
Orientačné/súpisné číslo: kancelaria@exekutorzv.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Gejza Dombi, rod. Bohó
IČO/Dátum narodenia: 11. 7. 1990
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Železničná
Orientačné/súpisné číslo: 1198/9
Názov obce: Fiľakovo
PSČ: 98601
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 350EX 898/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní vedenom pod sp. zn. 350EX 898/21 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5 , 85102 Bratislava, IČO: 35724803 a v neprospech povinného Dombi (rod. Bohó) Gejza, Železničná 1198/9, 98601 Fiľakovo, nar. 11. 7. 1990, štátny občan SR bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré sa povinnému nepodarilo doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku upovedomenie o začatí exekúcie doručuje zverejnením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.