Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Zemančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Obecný úrad Červený Kameň 226, 018 56 Červený Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1972
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu: Robotnícka 2785, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : 0948 202 902, marian.kolek.skp@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 40OdK/300/2021 S1956
Spisová značka súdneho spisu : 40OdK/300/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku

 

Všeobecná podstata

 

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako správca úpadcu: Jaroslav Zemančík, dátum narodenia: 03.03.1972, trvalý pobyt: 018 56 Červený Kameň, korešpondenčná adresa: Obecný úrad Červený Kameň 226, 018 56 Červený Kameň (ďalej aj ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 166i v spojení s ustanovením § 167j ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), oznamujem, že ku dňu 22.11.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný, tj. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

 

Mgr. Marián Kolek, správca