Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072074
Súdny exekútor: JUDr. Štefan Šviderský
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Ul.Hronského
Orientačné/súpisné číslo: 1811
Názov obce: Vranov n/Topľou
PSČ: 093 45
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 057/4461010
Orientačné/súpisné číslo: exekutor@svidersky.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ján Ondrejkovič
IČO/Dátum narodenia: 46350012
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Laborecká
Orientačné/súpisné číslo: 1902/72
Názov obce: Humenné
PSČ: 066 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 178EX 1002/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Upovedomenie o začatí exekúcie sa aj napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie v zmysle § 61b ods. 3 Exe. por. doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa v takom prípade považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.