Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072161
Súdny exekútor: JUDr. Barbora Božíková Ághová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Jaskový rad
Orientačné/súpisné číslo: 79
Názov obce: Bratislava
PSČ: 83101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905 555 058
Orientačné/súpisné číslo: info@bratislavaexekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Tomáš Škrabálek
IČO/Dátum narodenia: 07.09.1986
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Pifflova
Orientačné/súpisné číslo: 1241/2
Názov obce: Bratislava-Petržalka
PSČ: 851 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 405EX 427/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 405EX 427/21 proti povinnému Škrabálek Tomáš, nar. 07.09.1986, Pifflova 1241/2, Bratislava-Petržalka, sa súdnemu exekútorovi, napriek vykonanému šetreniu, nepodarilo povinnému doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie. V súlade s ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku sa povinnému upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.