Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Janotík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Cyrila a Metoda 328/8, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1964
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Imrich Šimulák
Sídlo správcu: ul. Slobody 43, 02201 Čadca
Kotakt na správcu : +421415665888, simulaki@centrum.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/119/2021/S1546
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/119/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený v TATRA BANKE, a.s. číslo účtu: 2921860434/100, IBAN: SK36 1100 0000 0029 2186 0434  ,  Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno alebo názov dlžníka.

V Čadci dňa 23. 11. 2021

Imrich Šimulák, správca