Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jelena Regecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: J. Murgaša 1321/11, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1966
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu: Werferova 1, 040 11 Košice
Kotakt na správcu : daniela.tarhajova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/262/2021 S956
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/262/2021
Druh podania : Iné zverejnenie

JUDr. Daniela Tarhajová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jelena Regecová, nar. 15. 12. 1966, bytom: J. Murgaša 1321/11, 071 01 Michalovce, podnikajúca pod obchodným menom: Jelena Regecová, s miestom podnikania: J. Murgaša 1321/11, 071 01 Michalovce, IČO: 50 723 359, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 3. 1. 2019 týmto oznamuje nasledovnú opravu:

V obchodnom vestníku č 209/2021 zo dňa 29. 10. 2021 bol v danej konkurznej veci pod položkou K057674 zverejnený oznam o tom, kde a kedy možno nahladať do spisu a pod položkou K057675 oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok. U oboch týchto oznamov bolo v časti "Meno a priezvisko dlžníka"  nesprávne uvedené: Jolana Regecová, správne má byť uvedené: Jelena Regecová.

JUDr. Daniela Tarhajová, správca