Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072145
Súdny exekútor: JUDr. Soňa Majkútová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Štúrova
Orientačné/súpisné číslo: 37A/257
Názov obce: Senica
PSČ: 905 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/6517161
Orientačné/súpisné číslo: sonamajkutova@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Sabrina Bihariová
IČO/Dátum narodenia: 22.01.2000
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Sasinkova
Orientačné/súpisné číslo: 31/1080
Názov obce: Piešťany
PSČ: 921 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 105EX 318/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 105EX 318/2021, oprávnený Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 01 Piešťany, IČO: 36234176, zast. Advokátska kancelária GOLIAŠOVÁ GABRIELA s. r. o., 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín, IČO: 47234679, povinný Bihariová Sabrina, Sasinkova 1080/31, 921 01 Piešťany, nar.: 22.01.2000, vykonávanom na základe exekučného titulu: platobného rozkazu č. 33Up/2142/2020 zo dňa 17.12.2020 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica 1, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.