Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Junas Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Malé Kršteňany 169, 95803 Malé Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1953
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu: Jilemnického 21, 91101 Trenčín
Kotakt na správcu : m.valkova883@gmail.com, 0904 486 687, 0908 465 054
Spisová značka správcovského spisu : 40OdK/393/2021 S1402
Spisová značka súdneho spisu : 40OdK/393/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka  k Štefan Junas, nar. 26.12.1953, trvale bytom 958 03 Malé Kršteňany 169, oznamuje veriteľom, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle správcu na ul. Jilemnického 21 v  Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné telefonicky na č. tel. 0904486687.

V Trenčíne, 22.11.2021

JUDr. Martina Válková, správca