Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Warga 7 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Slovenská 26 / 0, 04001 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44353642
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Anita Krčová LL.M., MBA
Sídlo správcu: Thurzova 6, 04001 Košice
Kotakt na správcu : anitakrcova@gmail.com, 0908 520 707
Spisová značka správcovského spisu : 30K/13/2021 S1281
Spisová značka súdneho spisu : 30K/13/2021
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Warga 7 s.r.o., so sídlom: Slovenská 26, 040 01 Košice, IČO: 44 353 642 oznamuje účastníkom konkurzného konania č. 30K/13/2021, že veriteľ:

Daňový úrad Košice, sídlo:  Železničná 1, Košice, IČO: 424995000018

doručil správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 22.11.2021 súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok. Ide o nasledujúce nezabezpečené iné pohľadávky:
Prihlásené pohľadávky:

P.č.

Veriteľ

prihlásená suma

deň prihlásenia

Poradie

Zabezp.

25

Daňový úrad Košice

12 465,70 €

22.11.2021

E

nie

26

Daňový úrad Košice

15 078,17 €

22.11.2021

E

nie

27

Daňový úrad Košice

10 524,93 €

22.11.2021

E

nie

28

Daňový úrad Košice

18 309,99 €

22.11.2021

E

nie

JUDr. Anita Krčová, správca oznamuje, že prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v zmysle § 28 ods. 3 ZKR.