Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartek Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Starý Hrádok 53, 93556 Starý Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1953
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. JUDr. Petra Štofková
Sídlo správcu: Pribinova 9, 94002 Nové Zámky
Kotakt na správcu : stofkova@akts.sk, 0907 120 080, 035/642 80 72
Spisová značka správcovského spisu : 27OdK/39/2021 S1225
Spisová značka súdneho spisu : 27OdK/39/2021
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

V konkurznej veci dlžníka Ing. Jozef Bartek, nar. 16.1.1953, r.č. XXXXXX/XXX, trvale bytom Starý Hrádok 53, č.k. 27OdK/39/2021 týmto oznamujem s poukazom na ust. § 167v ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z., že končím konkurz, nakoľko sa v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.

 

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ing. Jozef Bartek, nar. 16.1.1953, r.č. XXXXXX/XXX, trvale bytom Starý Hrádok 53 zrušuje.

 

V Nových Zámkoch, dňa 22.11.2021