Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baráth Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Štefánikova 1706 / 16, 94301 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1963
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu: Štefánikova 9, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : spravca@reguli.sk, 037/2852764
Spisová značka správcovského spisu : 30OdK/166/2020 S1897
Spisová značka súdneho spisu : 30OdK/166/2020
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka Jozef Baráth, nar. 05.06.1963, Štefánikova 1706/16, 943 01 Štúrovo (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty

Pozemok:

Okres

Obec

Katastrálne územie

Č. LV

Register parc.

Druh

Výmera v m2

Parcelné číslo

Spoluvlastnícky podiel Dlžníka

Podiel Dlžníka na spoločných častiach a spol. zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku

Súpisová hodnota

Nové Zámky

Štúrovo

Štúrovo

4418

„C“

Zastavaná plocha a nádvorie

693

3912

1/2

6558/432042

2 000,- €

Byt/ nebytový priestor:

Popis

Štát

Obec

Ulica

Katastrálne územie

Č. LV

Parcelné č.

Spoluvlastnícky podiel Dlžníka

Súpisné č.

Orientačné číslo vchodu

Číslo poschodia

Podiel Dlžníka na spoločných častiach a spol. zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku

Súpisová hodnota

Byt č. 67

Slovenská republika

Štúrovo

 

Štúrovo

4418

3912

1/2

1706

16

7

6558/432042

12 517,81,- €

Mgr. Lukáš Reguli, správca