Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072027
Súdny exekútor: Mgr. Marián Janec
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Sad SNP
Orientačné/súpisné číslo: 666/12
Názov obce: Žilina
PSČ: 01001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 041/5001666
Orientačné/súpisné číslo: janec@sudnyexekutor.eu
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ján Gazdarica
IČO/Dátum narodenia: 04.08.1986
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Liptovské Revúce
Orientačné/súpisné číslo: 402
Názov obce: Liptovské Revúce
PSČ: 03474
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 351EX 703/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 351EX 703/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného č.181/2017 zo dňa 20.10.2017, vykonateľný 17.02.2018, ktorý vydal Rozhodcovský súd v Bratislave zriadený pri Asociácii pre rozhodcovské konanie a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121414961, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.08.2021 proti povinnému: Ján Gazdarica, Liptovské Revúce 402, Liptovské Revúce, nar. 04.08.1986 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 35697270 zast. Bobák, Bollová a spol., s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35855673 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.