Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Basošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Námestie slobody 14/35, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1981
Obchodné meno správcu: EU-Bankruptcy, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
Kotakt na správcu : 0948191292, info@eubankrupt.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/409/2018 S2033
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/409/2018
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

EU-Bankruptcy, k. s., so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01  Poprad, správca konkurznej podstaty dlžníka Emília Basošová, nar. 18.10.1981, Námestie slobody 14/35, 066 01  Humenné, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Karpatská 3256/15, 058 01  Poprad, počas pracovných dní v úradných hodinách: 8:00 - 12:00 hod  a 13:00 - 15:00 hod.

Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo prostredníctvom emailu na info@eubankrupt.sk.

 

EU-Bankruptcy, k.s.

správca dlžníka

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, komplementár