Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Ferenčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hradište pod Vrátnom 149, 906 12 Hradište pod Vrátnom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1997
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Michal Straka
Sídlo správcu: Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Kotakt na správcu : 0902 707 782, info@spravcovska.com
Spisová značka správcovského spisu : 25OdK/8/2021 S1256
Spisová značka súdneho spisu : 25OdK/8/2021
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca konkurznej podstaty úpadcu: Helena Ferenčíková, nar. 28.05.1997, bytom 906 12 Hradište pod Vrátnom 149, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

V Šali, dňa 28.10.2021

JUDr. Michal Straka, správca