Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • R118446
Spisová značka: 23CbR/149/2020
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Oznámenie o zrušení spoločnosti Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23CbR/149/2020-14 zo dňa 04.10.2021 zrušil obchodnú spoločnosť: JLW Service, s.r.o., so sídlom: Hradná 3, 945 01 Komárno, IČO: 36 697 834. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2021.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 18.11.2021
JUDr. Jana Coboriová,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Subjekt konania
Názov : JLW Service s.r.o.
IČO : 36697834
Adresa : Hradná 3, Komárno 94501 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Daňový úrad Nitra pobočka Komárno
IČO :
Adresa : Dunajské nábrežie 11, Komárno 94501 Slovenská republika