Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072087
Súdny exekútor: JUDr. Ladislav Ďorďovič ml.
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Mierové nám.
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 032/7446611
Orientačné/súpisné číslo: dordovic@exekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Dávid Adamec
IČO/Dátum narodenia: 17.08.1988
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Nitrica
Orientačné/súpisné číslo: 490
Názov obce: Nitrica
PSČ: 972 22
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 239EX 420/18
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 239EX 420/18 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č. 1728239813 zo dňa 25.10.2017, vykonateľný 22.11.2017, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a č. 1828143813 zo dňa 11.05.2018, vykonateľný 14.06.2018, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a č. 1828240217 zo dňa 12.06.2018, vykonateľný 12.11.2018, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6118378528, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.11.2018 proti povinnému: Dávid Adamec, Nitrica 490, 972 22 Nitrica, IČO: 50675061, nar.: 17.08.1988 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.