Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072218
Súdny exekútor: Mgr. Helena Kríková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Košovská cesta
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Prievidza
PSČ: 97101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 046/3811152, 046/3811598
Orientačné/súpisné číslo: helena.krikova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: ROMAN SIHEĽSKÝ
IČO/Dátum narodenia: 20.01.1975
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: POD KAŠTIEĽOM
Orientačné/súpisné číslo: 12/627
Názov obce: DUBNICA NAD VÁHOM
PSČ: 01841
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 34EX 367/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 34EX 367/21 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1790016381 zo dňa 10.03.2017, vykonateľný 05.04.2017, ktorý vydal Union zdravotná poisťovňa, a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121359055, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.06.2021 proti povinnému: ROMAN SIHEĽSKÝ, POD KAŠTIEĽOM 12/627, DUBNICA NAD VÁHOM, nar. 20.01.1975 v prospech oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831, DIČ: 2022152517 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.