Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072138
Súdny exekútor: JUDr. Soňa Majkútová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Štúrova
Orientačné/súpisné číslo: 37A/257
Názov obce: Senica
PSČ: 905 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/6517161
Orientačné/súpisné číslo: sonamajkutova@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Alexander Kovács
IČO/Dátum narodenia: 16.09.1962
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Pešia cesta
Orientačné/súpisné číslo: 53/33
Názov obce: Šamorín
PSČ: 931 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 105EX 315/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 105EX 315/2021, oprávnený Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874, povinný Kovács Alexander, Pešia cesta 33/53, 931 01 Šamorín, nar.: 16.09.1962, vykonávanom na základe exekučného titulu: výkazu nedoplatkov č. 2002126913 zo dňa 12.10.2020 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.