Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polyáková Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Okružná 3964/26, 04801 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1955
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. František Kočka
Sídlo správcu: Timonova 13, 04001 Košice
Kotakt na správcu : officeke@advokatkocka.sk, 055/6221992
Spisová značka správcovského spisu : 30OdK/217/2021 S715
Spisová značka súdneho spisu : 30OdK/217/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Elena Polyáková, narodená: 09.09.1955, bytom: Okružná 3964/ 26, 048 01 Rožňava, podľa ustanovenia § 167j v spojení s § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka. Na základe zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom, inými osobami, ktoré poskytli správcovi súčinnosť, ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle § 166i zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, som nezistil žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu, podľa § 167h zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.