Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Turták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Na Demetri 2580/2, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1991
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu: Mlynárska 15, 040 01 Košice
Kotakt na správcu : natasa.kucerova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 9OdK/34/2021S996
Spisová značka súdneho spisu : 9OdK/34/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

Správca JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska č.15, 040 01 Košice vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Gejza Turták, narodený: 09.01.1991, bytom: Na Demetri 2580/2, 040 13 Košice, Slovenská republika,   týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ( ďalej len ZKR ), zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Slovenskej sporiteľni a. s., pobočka Košice

číslo účtu v tvare IBAN: SK22 0900 0000 0051 5081 5910

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.

Podľa § 32 ods. 7 platí: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. 

V Košiciach, dňa 27.08.2021

JUDr. Nataša Kučerová, správca