Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Fedor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kobyly 23, 086 22 Kobyly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1978
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu: Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Kotakt na správcu : 0914290413, matej.ambroz.spravca@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/269/2020 S1884
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/269/2020
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Rastislav Fedor, nar. 13.01.1978, Kobyly 23, 086 22 Kobyly v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/269/2020 týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Rastislav Fedor, nar. 13.01.1978, Kobyly 23, 086 22 Kobyly sa končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov, rovnako  zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1§ 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.

Mgr. Matej Ambroz, správca.