Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046958
Súdny exekútor: JUDr. Lucia Hulina Gasper
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: M. R. Štefánika
Orientačné/súpisné číslo: 44
Názov obce: Brezno
PSČ: 97701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0907877886
Orientačné/súpisné číslo: lucia.hulinagasper@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Pavol Kaločay
IČO/Dátum narodenia: 18.01.1980
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Farská lúka
Orientačné/súpisné číslo: 1609/66
Názov obce: Fiľakovo
PSČ: 98601
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: EX 408EX 745/19
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní EX 408EX 745/19, vedenom na Exekútorskom úrade Brezno, JUDr. Lucia Hulina Gasper, na základe doručeného Poverenia č. 6119411672, pod spisovou značkou EX 408EX 745/19, sa súdnemu exekútorovi napriek vykonanému šetreniu pobytu povinného Pavol Kaločay, nar. 18.01.1980, nepodarilo doručiť Upovedomenie o začatí exekúcie do vlastných rúk do 3 mesiacov od začatia exekúcie. V zmysle ustanovenia par.61b ods.3 Exekučného poriadku , sa v tomto prípade povinnému doručuje oznámením v Obchodnom vestníku . Upovedomenie o začatí exekúcie sa bude považovať za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia.