Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046887
Súdny exekútor: JUDr. Stanislav Laifer
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Prievozská
Orientačné/súpisné číslo: 14/A
Názov obce: Bratislava
PSČ: 82109
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/58238231
Orientačné/súpisné číslo: laifer@exekucie.eu
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Richard Hanzalík
IČO/Dátum narodenia: 08.04.1982
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Pri Šajbách
Orientačné/súpisné číslo: 7751/24
Názov obce: Bratislava
PSČ: 83106
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 100EX 120/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 100EX 120/2021, oprávnený: Inkasáreň s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35777974, zastúpený Bírová Zuzana Mgr. voči povinnému: Hanzalík Richard, Pri Šajbách 7751/24, 831 06 Bratislava-Rača, nar.: 08.04.1982, ex.titul: Rozhodnutie súdu č. 31Up/1620/2020 zo dňa 16.09.2020 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku, súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručuje Okresnému súdu Banská Bystrica, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.