Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalabová Radka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Budovateľská 1337/15, 96901 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1994
Obchodné meno správcu: Prvá arbitrážna k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Prof. Sáru 5, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : info@prvaarbitrazna.sk
Spisová značka správcovského spisu : 5OdK/152/2021 S1429
Spisová značka súdneho spisu : 5OdK/152/2021
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Radka Kalabová, nar.: 19.04.1994, trvale bytom Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Bystrica (ďalej aj ako len „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 26.04.2021, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 23.07.2021, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle ustanovenia ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Radka Kalabová, nar.: 19.04.1994, trvale bytom Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Bystrica, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Radka Kalabová, nar.: 19.04.1994, trvale bytom Budovateľská 1337/15, 969 01 Banská Bystrica, občianka SR, vedený Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn. 5OdK/152/2021 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.

správca dlžníka