Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Siváková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vyšný Mirošov 130, 090 11 Vyšný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1990
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu: Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Kotakt na správcu : skp.dlugosova@gmail.com, 0903105718
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/253/2021 S1998
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/253/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 25.08.2021, sp. zn. 3OdK/253/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jana Siváková, nar. 16.07.1990, Vyšný Mirošov 130, 090 11 Vyšný Mirošov. Rovnakým uznesením bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Ivana Dlugošová, správca so sídlom kancelárie Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, zn. správcu: S1998.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, počas pracovných dní, v čase od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod..

Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailovej adresy skp.dlugosova@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0903 105 718.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 27.08.2021

Mgr. Ivana Dlugošová, správca