Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046961
Súdny exekútor: JUDr. Lucia Hulina Gasper
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: M. R. Štefánika
Orientačné/súpisné číslo: 44
Názov obce: Brezno
PSČ: 97701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0907877886
Orientačné/súpisné číslo: lucia.hulinagasper@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: František Penzeš
IČO/Dátum narodenia: 05.02.1965
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Cintorínska
Orientačné/súpisné číslo: 183/3
Názov obce: Brezno
PSČ: 97701
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: EX 408EX 242/19
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní EX 408EX 242/19, vedenom na Exekútorskom úrade Brezno, JUDr. Lucia Hulina Gasper, na základe doručeného Poverenia č. 6119271075, pod spisovou značkou EX 408EX 242/19, sa súdnemu exekútorovi napriek vykonanému šetreniu pobytu povinného František Penzeš, nar. 05.02.1965, nepodarilo doručiť Upovedomenie o začatí exekúcie do vlastných rúk do 3 mesiacov od začatia exekúcie. V zmysle ustanovenia par.61b ods.3 Exekučného poriadku , sa v tomto prípade povinnému doručuje oznámením v Obchodnom vestníku . Upovedomenie o začatí exekúcie sa bude považovať za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia.