Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turčiaková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Eduarda Penkalu 880/17, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1972
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marianna Šusteková LL.M.
Sídlo správcu: Predmier 50, 02354 Turzovka
Kotakt na správcu : sustekova.marianna@gmail.com, 0917 343 714
Spisová značka správcovského spisu : 10OdK/54/2021 S1983
Spisová značka súdneho spisu : 10OdK/54/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU všeobecná podstata
 
  Iné majetkové hodnoty      
por.č. označenie  SUMA 
1.  3x akcie spoločnosti SLOVAKIA INDUSTRIES, a.s., menovitá hodnota: 1000,-SK, ISIN: SK1120002045 99,58 €

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca