Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ESIN construction, a. s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Robotnícka 2779, 01701 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44318596
Obchodné meno správcu: BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Mierové námestie 37, 91101 Trenčín
Kotakt na správcu : blspravca@gmail.com, 0949624475
Spisová značka správcovského spisu : 38R/6/2020 S1514
Spisová značka súdneho spisu : 38R/6/2020
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca  úpadcu ESIN construction, a.s. v reštrukturalizácii so sídlom Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica, IČO 44 318 596 oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9,00 do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0905 831 660 alebo elektronicky na email: blspravca@gmail.com.

V Trenčíne 27.08.2021