Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Lakatoš, podnikajúci pod obchodným menom Elemír Lakatoš, IČO: 41952235
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veľké Ludince 498, 935 65 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1981
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu: Topoľčianska 31/61, 94901 Nitra - Dražovce
Kotakt na správcu : judr.peterbojda@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 23OdK/278/2020S1828
Spisová značka súdneho spisu : 23OdK/278/2020
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Elemír Lakatoš nar.17.12.1981, bytom 935 65 Veľké Ludince 498, podnikajúci pod obchodným menom Elemír Lakatoš, IČO: 41952235, s miestom podnikania 935 65 Veľké Ludince 498 vyhlasuje podľa ustanovenia § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 1.kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

Predmet ponukového konania

Popis

Deň a dôvod zapísania

Stav opotrebovanosti

Rok výroby

Hodnota

Osobný automobil zn.Škoda Felícia EČV: LV 145 DV

09.02.2021

Výsledok lustrácie z evidencie vozidiel zo dňa 11.12.2020

Používané v premávke

1996

250,-€

 

Predmet ponukového konania zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, bol zverejnený v obchodnom vestníku 29/2021 zo dňa 12.02.2021.

Súpisová hodnota: 250,-€ určená odhadom správcu.

Lehota na predkladanie ponúk

15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku

Spôsob uplatnenia ponuky

1. Záujemcovia o kúpu musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej kúpnej sumy, ktorá musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty, doručiť správcovi v lehote do 15 dní od zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku, na adresu kancelárie správcu: JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, a to v zalepenej obálke s označením konkurz 23OdK/278/2020.

2. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. 

3. Súčasne s uplatnenou ponukou je záujemca povinný zaslať na e-mail správcu: judr.peterbojda@gmail.com potvrdenie o úhrade kúpnej ceny a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Úhradu kúpnej ceny je potrebné uskutočniť na bankový účet č.ú. SK6883300000002201265944, SWIFT: FIOZSKBAXXX, kde je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.

Vyhodnotenie ponúk:

Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

Poučenie:

Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola kúpna cena v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o hnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

V Nitre, dňa 27.08.2021                                                    JUDr.Peter Bojda