Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beata Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Úzka 329/13, 985 11 Halíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1973
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : skp.turcakova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/247/2021 S1933
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/247/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Beata Horváthová, nar. 29.09.1973, trvale bytom Úzka 329/13, 985 11 Halíč, v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka Banská Bystrica, číslo účtu IBAN: SK03 1111 0000 0015 5843 3002. Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 4OdK/247/2021 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca