Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X047007
Súdny exekútor: JUDr. Mária Popiková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Šrobárova
Orientačné/súpisné číslo: 3842/9
Názov obce: Trebišov
PSČ: 07501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 056/67 27 389
Orientačné/súpisné číslo: exekutor.popikova@mail.t-com.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: EVRO-OPTIKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
IČO/Dátum narodenia: 17082714
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Ostravská
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 137EX 376/18
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie
V zmysle ust. § 61n odst. 6 zákona NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o dôvod na zastavenie exekúcie exekútorom podľa odseku 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia, to neplatí ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra.