Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pračko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veľký Ďur 0, 93534 Veľký Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1969
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu: Farská 30, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : ivana.duchonova@gmail.com, 0905/187 803
Spisová značka správcovského spisu : 23OdK/115/2021 S2007
Spisová značka súdneho spisu : 23OdK/115/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Správa o zisťovaní majetku dlžníka

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn. 23OdK/115/2021 zo dňa 24.06.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Ján Pračko, nar. 10.10.1969, bytom 935 34 Veľký Ďur, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Pračko, s miestom podnikania Levická 231/102, 935 34 Veľký Ďur  (ďalej ako „úpadca“ alebo "dlžník") a do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený správca: Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, značka správcu S2007 (ďalej len ,,Správca“).

Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 125/2021 zo dňa 30.06.2021.

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku.

Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu vyhotovenia tohto súpisu nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007