Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046979
Súdny exekútor: JUDr. Lenka Borovská
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kováčska
Orientačné/súpisné číslo: 32
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 055/633 19 77
Orientačné/súpisné číslo: lenka.borovska@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Pavol Bodnár
IČO/Dátum narodenia: 10789243/29.01.1963
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Košice - Sídlisko Ťahanovce
Orientačné/súpisné číslo: 3712
Názov obce: Košice - Sídlisko Ťahanovce
PSČ: 04013
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 347EX 331/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 347EX 331/21 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2043794417 zo dňa 02.12.2020, vykonateľný 23.02.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2043345313 zo dňa 16.12.2020, vykonateľný 10.02.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121306485, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.04.2021 proti povinnému: Pavol Bodnár, Košice - Sídlisko Ťahanovce /3712, Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO 10789243, nar. 29.01.1963 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.