Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Dulajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ladislava Novomeského 1237/31, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1958
Obchodné meno správcu: BOĽOŠ & PARTNERS RECOVERY k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Horná 23, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : +421 48 414 35 34 , office.skp@bprecovery.sk
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/254/2021 S2032
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/254/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu

BOĽOŠ & PARTNERS RECOVERY k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 53 647 611, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 642/S, ako správca dlžníka Mária Dulajová, dátum narodenia 29.05.1958, trvale bytom Ladislava Novomeského 1237/31, 977 01 Brezno, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“), týmto oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v sídle kancelárie správcu na Hornej ulici č. 23 v Banskej Bystrici, a to v každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle +421 48 414 35 34, prípadne písomne na adresu kancelárie správcu alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office.skp@bprecovery.sk.