Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046963
Súdny exekútor: JUDr. Stanislava Kolesárová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Profesora Sáru
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421484145041
Orientačné/súpisné číslo: skolesarova.igor@exekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Lucia Rusová
IČO/Dátum narodenia: 11.10.1988
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: --
Orientačné/súpisné číslo: --
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 84EX 523/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
VEC: Oznámenie súdneho exekútora v zmysle § 61b ods.3 Exekučného poriadku. Vo veci exekúcie vedenej na návrh oprávneného - UNION zdravotná poisťovňa, a.s.- ústredie, Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, na základe exekučného titulu - Výkaz nedoplatkov č.0910028455 zo dňa 03.11.2010, ktorý vydal UNION zdravotná poisťovňa, a.s.- ústredie, oznamujem povinnému - Lucia Rusová, nar. 11.10.1988, 960 01 Zvolen, že dňa 03.06.2021 bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie č.k. 84EX 523/21, ktoré sa mu napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa mu v zmysle § 61b ods.3 Exekučného poriadku doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Exekúcia začala dňom doručenia poverenia súdnemu exekútorovi dňa 26.05.2021. Upovedomenie o začatí exekúcie sa súčasne doručuje Okresnému súdu Banská Bystrica k č.k. 33Ek/1321/2021 na zverejnenie na úradnej tabuli alebo webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. V Banskej Bystrici dňa 27.08.2021 Súdny exekútor - JUDr. Stanislava Kolesárová v.r. Za správnosť - Igor Markovič