Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046867
Súdny exekútor: JUDr. Stanislav Laifer
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Prievozská
Orientačné/súpisné číslo: 14/A
Názov obce: Bratislava
PSČ: 82109
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/58238231
Orientačné/súpisné číslo: laifer@exekucie.eu
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Radoslav Macek
IČO/Dátum narodenia: 14.02.1979
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: MÚ - Kutlíkova
Orientačné/súpisné číslo: 17
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85212
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 100EX 119/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 100EX 119/2021, oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874, voči povinnému: Macek Radoslav, 852 12 Bratislava-Petržalka, nar.: 14.02.1979, ex.titul: Vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č. 1963635913 zo dňa 21.11.2019 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., č. 2061428813 zo dňa 19.06.2020 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku, súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručuje Okresnému súdu Banská Bystrica, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.