Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bónová Anastázia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ul. Ku Bratke 2908/12, 93405 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1955
Obchodné meno správcu: Prvá arbitrážna k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Poľná 8, 93403 Levice
Kotakt na správcu : info@prvaarbitrazna.sk, 0910/790 006
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/217/2020 S1429
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/217/2020
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Anastázia Bónová, nar. 12.12.1955, trvale bytom Ul. Ku Bratke 2908/12, 934 05 Levice (ďalej aj ako len „Dlžník“).                         

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 29.06.2020, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 27.11.2020, ako i zo zisťovania majetku Dlžníka Správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho ďalšieho majetku, okrem majetku uvedeného v Návrhu na vyhlásenie konkurzu.

V zmysle skutočnosti, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý v zmysle ust. § 167h ZKR podlieha konkurznému konaniu, správca zverejnil súpis všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku SR č. 219/2020 zo dňa 12.11.2020. Po speňažení majetku bol Správcom zverejnený v zmysle ust. § 167u ods. 1 ZKR zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, a to konkrétne prostredníctvom  Obchodného vestníka SR č. 139/2021 zo dňa 21.07.2021.

Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Anastázia Bónová, nar. 12.12.1955, trvale bytom Ul. Ku Bratke 2908/12, 934 05 Levice, po splnení rozvrhu výťažku končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Anastázia Bónová, nar. 12.12.1955, trvale bytom Ul. Ku Bratke 2908/12, 934 05 Levice, občianka SR, vedený Okresným súdom Nitra, pod sp. zn. 31OdK/217/2020 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.

správca dlžníka