Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Milota
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hontianske Tesáre 200, 96268 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1974
Obchodné meno správcu: KRIVANKON, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Rudohorská 33, 97411 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : kancelaria@krivankon.eu
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/483/2020 S1704
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/483/2020
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

KRIVANKON, k.s., správca úpadcu Milota Bartošová, nar. 23.07.1974, trvale bytom Hontianske Tesáre 200, 962 68 Hontianske Tesáre, 2OdK/483/2020 počas svojej funkcie správca preskúmal pomery dlžníka zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 14.10.2020, vyjadrenia dlžníka zo dňa 11.08.2020 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR. Na základe týchto skutočnosti, následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Milota Bartošová, nar. 23.07.1974, trvale bytom Hontianske Tesáre 200, 962 68 Hontianske Tesáre, 2OdK/483/2020 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Milota Bartošová, nar. 23.07.1974, trvale bytom Hontianske Tesáre 200, 962 68 Hontianske Tesáre, 2OdK/483/2020  v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

 

V Bratislave, dňa 27.08.2021

KRIVANKON, k.s.

Správca S 1704