Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046840
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Štefan Majchrák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Lermontovova
Orientačné/súpisné číslo: 17
Názov obce: Bratislava
PSČ: 811 05
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/54642811
Orientačné/súpisné číslo: smajchrak@exekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Vladimír Kolesár
IČO/Dátum narodenia: 16.10.1968
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Bukureštská
Orientačné/súpisné číslo: 3208/1
Názov obce: Bratislava-Staré Mesto
PSČ: 811 04
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 104EX 248/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 104EX 248/21 vedenom v prospech oprávneného: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava - Staré Mesto, proti povinnému: Vladimír Kolesár, Bukureštská 3208/1, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, nar.: 16.10.1968, pre vymoženie sumy vo výške 148,38 € s príslušenstvom, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.