Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 169/2021
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
 • Deň vydania:
 • 2.9.2021
 • Značka:
 • X047062
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 053/2021
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko EOS KSI Slovensko, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pajštúnska
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 851 02
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 35724803
C. Miesto konania dražby interaktívna sála v suteréne budovy spol. MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 28. 09. 2021
E. Čas konania dražby 17:00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Šaľa, obec Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Trnovec nad Váhom, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 736, a to konkrétne:

 • rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 690/17 o výmere 261 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 690/5 o výmere 301 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 690/17 o výmere 261 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • pozemok parcely registra „C“ č. 692/5 o výmere 503 m2, druh pozemku: záhrada.
H. Opis predmetu dražby

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla, na parc. č.690/17, kat. územie Trnovec nad Váhom

Ide o jednopodlažný nepodpivničený murovaný dom s jednou bytovou jednotkou, s nevyužívaným povalovým priestorom. Pôvodný rodinný dom bol daný do užívania v roku 1960. Rodinný dom je v zrekonštruovanom stave, v roku 2002 začala prestavba a prístavba rodinného domu, vrátane inžinierskych prípojok. Je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod a elektrickú sieť. Rodinný dom je bez súpisného čísla a nie je skolaudovaný.

 

Dispozičné riešenie:

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, chodba, štyri izby, dve kúpeľne s wc, dve kuchyne, technická miestnosť a garáž, dva sklady prístupné z dvora.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 254,90 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové. Dom je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krovy sú väznicové valbové, stanové. Krytinu strechy na krove tvoria pálené a betónové ťažké korýtkové škridle. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov tvoria vápenné, štukové, zdrsnené fasádne omietky. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné štukové, stierkové, plsťou hladené vnútorné omietky. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, WC min. do výšky 1 m, kuchyne min. pri sporáku, vyhotovený je obklad samostatnej sprchy. Dvere sú hladké plné alebo zasklené. Okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú plastové. Podlahy sú keramické dlažby. Vybavenie kuchýň tvorí elektrický sporák s elektrickou rúrou a keramickou platňou, elektrický alebo plynový sporák s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková), odsávač pár, umývadlo s ovládaním uzáveru sifónu a odkvapkávačom na zeleninu. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní tvorí plastová rohová vaňa, umývadlo, samostatná sprcha, vodovodné batérie sú pákové nerezové a pákové nerezové so sprchou. Záchod je splachovací. Garážové vráta sú s automatickým ovládaním. Kozub je s uzatvoreným ohniskom. Vykurovanie je ústredné podlahové teplovodné. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody je zásobníkový elektrický, plynový alebo kombinovaný ohrievač s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí plastové a azbestocementové potrubie. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.  Vyhotovené sú vnútorné rozvody plynu a bleskozvod.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spol. EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, podľa V 1454/2010.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 121/2021 zo dňa 26.07.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Tomášom Nádaským:
145.000,- EUR (slovom: jedenstoštyridsaťpäťtisíc EURO)
K. Najnižšie podanie 145.000,- EUR (slovom: jedenstoštyridsaťpäťtisíc EURO)
L. Minimálne prihodenie 200,- EUR (slovom: dvesto EURO)
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15.000,- EUR (slovom: pätnásťtisíc EURO)
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby,
b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 0532021, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu),
e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, alebo v mieste konania dražby, b) vklad na bankový účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 0532021, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). V prípade akéhokoľvek bezhotovostného prevodu dražobnej zábezpeky musí byť táto k okamihu otvorenia dražby preukázateľne pripísaná na účet dražobníka, c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom, d) notárska úschova (originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu), e) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom. Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky - lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky - v zmysle ust. § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust. § 19 Zákona o DD
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
a) v hotovosti k rukám dražobníka, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby,
b) platba vkladom na účet dražobníka alebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 0532021, IBAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Termín č. 1: 10.09.2021 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rozostavaným rodinným domom bez súpisného čísla postaveným na pozemku parcely registra „C“ č. 690/17 v Trnovci nad Váhom. Termín č. 2: 23.09.2021 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rozostavaným rodinným domom bez súpisného čísla postaveným na pozemku parcely registra „C“ č. 690/17 v Trnovci nad Váhom.
Miesto obhliadky Termín č. 1: 10.09.2021 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rozostavaným rodinným domom bez súpisného čísla postaveným na pozemku parcely registra „C“ č. 690/17 v Trnovci nad Váhom. Termín č. 2: 23.09.2021 o 15:00 hod., stretnutie záujemcov je pred rozostavaným rodinným domom bez súpisného čísla postaveným na pozemku parcely registra „C“ č. 690/17 v Trnovci nad Váhom.
Organizačné opatrenia stretnutie záujemcov je pred rozostavaným rodinným domom bez súpisného čísla postaveným na pozemku parcely registra „C“ č. 690/17 v Trnovci nad Váhom
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: „Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.“
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
• Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobník povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ust. § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ!
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Trella
d) sídlo Mostová 2, 81102 Bratislava