Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046949
Súdny exekútor: JUDr. Zuzana Kubešová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Streďanská
Orientačné/súpisné číslo: 4055
Názov obce: Topoľčany
PSČ: 95501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0901701847
Orientačné/súpisné číslo: zuzana.kubesova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Expres Servis s.r.o.
IČO/Dátum narodenia: 44685726
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie Sv. Ladislava
Orientačné/súpisné číslo: 932/8
Názov obce: Mojmírovce
PSČ: 95115
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 93EX 700/18
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie
V zmysle ust. § 61n odst. 6 zákona NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o dôvod na zastavenie exekúcie exekútorom podľa odseku 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia, to neplatí ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra.