Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarický Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sklabiná 131, 99105 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1973
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu: Horné záhrady 2, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : reallux@reallux.sk, 0903 802 199
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/252/2021 S1500
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/252/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Jaroslav Šarický, nar. 26.07.1973, trvale bytom Sklabiná 131, 991 05 Sklabiná, podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Šarický, Sklabiná 131, 991 05 Sklabiná, IČO: 44363991, týmto na základe ustanovení § 167l a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok.

Číslo účtu: SK67 0900 0000 0050 3695 8731 vedený vo Slovenskej sporiteľni a.s.,

VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,

Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €.

JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.