Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 169/2021
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 2.9.2021
 • Značka:
 • K044157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zajacová Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dvorníky 3, 96268 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1978
Obchodné meno správcu: SPHYRNA Insolvency, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Kukučínova 3379/24, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : office.ba@sphyrna.sk, 0903 569 715
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/196/2021 S1877
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/196/2021
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Stanislava Zajacová, nar. 01.06.1978, trvale bytom Dvorníky 3, 962 68 Hontianske Tesáre, podnikajúci pod obchodným menom: Stanislava Zajacová, s miestom podnikania Starý Háj 1444, 963 01 Krupina, IČO: 40539172, týmto vyhodnocuje I. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, zapísaného do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku 152/2021 dňa 09.08.2021, ako súpisová zložka majetku č. 1. Podmienky ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2021 zo dňa 12.08.2021.

V lehote stanovenej v podmienkach ponukového konania bola správcovi doručená 1 ponuka od nasledujúceho záujemcu:

 1. Slovak Estate s.r.o., ktorý ponúkol za speňažovaný majetok kúpnu cenu vo výške 213,- EUR.

V zmysle § 167p ods. 1 ZoKR správca vyhodnocuje ponukové konanie nasledovne:

Víťazom ponukového konania je Slovak Estate s.r.o. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu, ak si žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty riadne a včas.

POUČENIE:

§ 167r ZoKR: Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty

(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania sa v tom prípade nepoužijú.

(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.

(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.

(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.

(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov od speňaženia veci.

 

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

v zastúpení Mgr. Ladislav Barát