Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 169/2021
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 2.9.2021
 • Značka:
 • X047069
JUDr. Tomáš Šufák
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 5150720
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Tomáš Šufák
II. Sídlo/bydlisko Bulharská601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bulharská
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (kongresová sála K1 – na 2. poschodí)
D. Dátum konania dražby 23. 08. 2021
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo dražby
G. Predmet dražby

- byt č. 10, na prízemí, vo vchode č. 33, súpisné číslo bytového domu 771, postavený na parc. č. 2965 (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 771 je evidovaný na LV č. 3418), so spoluvlastníckym podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti 4261/263282, nachádzajúci sa v k. ú. Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, zapísaný na LV č. 2762 v spoluvlastníckom podiele 1/1;

 

-  spoluvlastnícky podiel vo výške 13/767 na pozemku registra „C“ parcela č. 2965, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 767 m2 (právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 2965 je evidovaný na LV č. 2762), v k. ú. Veľký Krtíš, obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš,  zapísaný na LV č. 3418.

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 10, ul. Venevská č.s. 771, vchod 33, k.ú. Veľký Krtíš

 

Byt č. 10 sa nachádza v bytovom dome č.s. 771, vchod č. 33, ul. Venevská, postavenom na parcele č. 2965, v okresnom meste Veľký Krtíš. Jedná sa o 1-izbový byt s príslušenstvom. Bytový dom je situovaný v blízkosti centra mesta, na sídlisku v lokalite zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti. Dom je napojený na inžinierske siete, a to: elektrická prípojka, vodovod, kanalizácia a teplovod. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1975 podľa potvrdenia SVB 50 Venevská, 990 01 Veľký Krtíš, v prílohe tohto znaleckého posudku. Bytový dom bol čiastočne rekonštruovaný - zateplenie obvodových konštrukcií, nové plastové okná v spoločných priestoroch schodiska a plastové vchodové dvere. Byt je v pôvodnom stave s typovým vybavením. Skutkový stav bytového domu a bytu zodpovedá veku, opotrebeniu a bežnej údržbe.

 

TECHNICKÝ POPIS BYTOVÉHO DOMU:

Jedná sa o bytový dom s 5 nadzemnými podlažiami, so 4 vchodmi, v 1. nadzemnom podlaží sú dva byty a pivnice, v 2. až 5. NP sú po dva byty.

Bytový dom je panelovej konštrukcie postavený na betónových základoch. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s omietkou na báze umelých hmôt. Vodorovné nosné konštrukcie sú montované železobetónové s rovným podhľadom. Schodište je dvojramenné, železobetónové, prefabrikované, s povrchom z PVC. Strecha je plochá. Klampiarské konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom má výťah. Vchodové dvere bytového domu sú nové plastové s elektrickým vrátnikom, okná v spoločných priestoroch schodiska sú nové plastové. Vonkajšie omietky sú nové na báze umelých hmôt, vnútorné omietky v spoločných priestoroch sú vápenné hladké, s olejovým náterom do výšky 1m, obklady spoločných priestorov nie sú realizované. Podlahy v spoločných priestoroch sú z keramickej dlažby, v pivniciach sú betónové a na schodoch sú z PVC.

Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, sú to základy domu, strecha, chodby k bytom a chodby k pivniciam, priečelia, schodištia, obvodové múry, vchody, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, výťahy a strojovne výťahov, spoločné televízne rozvody, prieduchy, odvetrania, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, vetracie rozvody, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Predmetný byt sa nachádza na 1./5. nadzemnom podlaží (na prízemí) bytového domu, v strednej sekcii. Jedná sa o 1 - izbový byt. Dispozícia bytu: izba, predsieň (chodba), kúpeľňa,  WC, kuchyňa. K bytu patrí aj pivnica na rovnakom podlaží. Byt je v pôvodnom stave s typovým vybavením, len okná sú nové plastové.

Omietky sú vápenné hladké, obklady nie sú. Podlahy v celom byte sú z PVC. Dvere sú prevažne hladké. Okná sú nové plastové. Kúrenie a teplá voda je z centrálneho zdroja, v byte sú plechové rebrované radiátory s regulačnými ventilmi a s meračmi spotreby tepla. Pôvodná kuchynská linka na báze dreva dĺžky 1,8 bm, so smaltovaným drezom a bežnou vodovodnou batériou, odsávač pár. Bytové jadro je pôvodné umakartové, v kúpeľni je smaltovaná vaňa, otočné umývadlo, s pákovou vodovodnou batériou, v samostatnom WC je splachovací záchod.

 

                                                           Podlahová plocha:

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

izba 3,45*5,90

20,36

kuchyňa 3,45*2,20+1,80*2,50

12,09

predsieň (chodba) 3,45*1,22

4,21

kúpeľňa 1,60*1,60

2,56

WC 0,83*1,16

0,96

Výmera bytu bez pivnice

40,18

pivnica  1,43*1,20

1,72

Vypočítaná podlahová plocha

41,90

                                                          

Pozemok parc. registra „C“ č.:

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Spoluvlastnícky podiel bytu/nebytu k pozemku

Výmera podielu [m2]

2965

zastavaná plocha a nádvorie

767,00

1/1

13/767

13,00

 

Predmetom ohodnotenia je 13/767 podiel na pozemku KN-C č. 2965, ktorý je situovaný v širšom okolí centra okresného mesta Veľký Krtíš, s počtom obyvateľov nad 10 000, v lokalite s bytovými domami so štandardným vybavením, vhodnej na bývanie. Dopravná dostupnosť mesta k autobusovej doprave, bez MHD, s verejnou technickou infraštruktúrou - vodovod, kanalizácia, elektrická energia a teplovod. Jedná sa o lokalitu so zvýšeným záujmom o dané nehnuteľnosti, čo je povyšujúcim faktorom.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 2762
Zákonné záložné právo v zmysle § 15 ods.1 zákona č. 182/1993 zb., v znení neskorších predpisov, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov ' Venevská ', ul. Venevská č. 37, Veľký Krtíš - R 148/2009 - 643/09 Vecné bremeno v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. s. 771, spočívajúce v práve užívania stavby, v práve vstupu a prechodu

Poznámky:
Dňa 12.11.2020 poznamenáva sa Oznámenie D 5150720 zo dňa 10.11.2020 o začatí výkonu záložného práva zriadeného zákonným záložným právom v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov ' Venevská ', a to predajom nehnuteľností na dobrovoľnej dražbe - navrhovateľ - 'Venevská', so sídlom Venevská 37, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 37832620; dražobník- LICITOR group, a. s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36421561 - P 805/2020 - VZ 2522/20

LV č. 3418
Zákonné záložné právo v zmysle § 15 ods.1 zákona č. 182/1993 zb., v znení neskorších predpisov, v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov ' Venevská ', ul. Venevská č. 37, Veľký Krtíš - R 148/2009 - 643/09

Vecné bremeno podľa ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v prospech Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO 35763469 spočívajúce v povinnosti vlastníkov pozemkov strpieť právo oprávneného zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia - Z 2472/15 - 1575/15 ( CKN parc.č. 2965 )

Poznámky:
Dňa 12.11.2020 poznamenáva sa Oznámenie D 5150720 zo dňa 10.11.2020 o začatí výkonu záložného práva zriadeného zákonným záložným právom v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov ' Venevská ', a to predajom nehnuteľností na dobrovoľnej dražbe - navrhovateľ - 'Venevská', so sídlom Venevská 37, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 37832620; dražobník- LICITOR group, a. s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36421561 - P 805/2020 - VZ 2522/20
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 18.400,- €.
K. Najnižšie podanie 15.250,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Tomáš Šufák
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bulharská
b) Orientačné/súpisné číslo 8257/8
c) Názov obce Žilina d) PSČ 010 08
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 27.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 20.300,-€, stanovená Znaleckým posudkom č. 43/2020 zo dňa 23.12.2020, vypracovaný Ing. Emíliou Hasíkovou, znalcom v odbore stavebníctvo