Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázsová Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ďurkovce 69, 99127 Ďurkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1988
Obchodné meno správcu: SPHYRNA Insolvency, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Kukučínova 3379/24, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : office.ba@sphyrna.sk, 0903 569 715
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/76/2021 S1877
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/76/2021
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Judita Balázsová, nar. 18.04.1988, trvale bytom 69 Ďurkovce, 991 27 Ďurkovce, podnikajúci pod obchodným menom: Judita Balázsová, 69 Ďurkovce, 991 27 Ďurkovce, IČO: 44639899, týmto vyhodnocuje III. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, zapísaného do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku 127/2021 dňa 02.07.2021, ako súpisová zložka majetku č. 1. Podmienky ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 156/2021 zo dňa 13.08.2021.

V lehote stanovenej v podmienkach ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna ponuka.

V zmysle § 167p ods. 1 ZoKR správca vyhodnocuje ponukové konanie nasledovne:

Ponukové konanie skončilo neúspešne.

V zmysle § 167p ods. 2 ZoKR „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.“

 

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca