Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Šrobárova 2613/14, 05801 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1963
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu: Levočská 52/1484, 06401 Stará Ľubovňa
Kotakt na správcu : salonova.katarina@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/117/2021 S1955
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/117/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Horváth, nar. 15.11.1963, trvale bytom  Šrobárova 2613/14, 058 01 Poprad, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2Odk/117/2021, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že úpadca nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklad veriteľa. Veriteľ má nárok na náhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na šetrenia v zmysle vyššie uvedeného, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

JUDr. Katarína Duláková, správca