Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046906
Súdny exekútor: Mgr. Andrej Semela
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Lichnerova
Orientačné/súpisné číslo: 23
Názov obce: Senec
PSČ: 90301
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/45649887
Orientačné/súpisné číslo: andrej.semela@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Hoan Dang Van
IČO/Dátum narodenia: 13.08.1942
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: BERNOLÁKOVA
Orientačné/súpisné číslo: 1486/11
Názov obce: PEZINOK
PSČ: 90201
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 233EX 239/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 233EX 239/21 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1490093335 zo dňa 17.02.2014, vykonateľný 11.04.2014, ktorý vydal Union zdravotná poisťovňa, a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121311390, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2021 proti povinnému: Hoan Dang Van, BERNOLÁKOVA 11/1486, PEZINOK, nar. 13.08.1942 v prospech oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.