Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 169/2021
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 2.9.2021
 • Značka:
 • K044185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Slovenská 367 / 3, 09301 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1995
Obchodné meno správcu: Prvá arbitrážna k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Kendice 390, 08201 Kendice
Kotakt na správcu : info@prvaarbitrazna.sk
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/34/2021 S1429
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/34/2021
Druh podania : Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Prvá arbitrážna k.s., správca Stanislav Horvát, nar.: 11.01.1995, Slovenská 367/3, 093 01 Hanušovce nad Topľou (ďalej len ako „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, oznamuje že majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, prestáva podliehať konkurzu, in concreto:

Hnuteľný majetok

 1. Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: OPEL MOVANO J9, VIN: VN1J9AGD523829709,    EČV: VT 415 CI, Tech. stav: opotrebované;

       Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur;

 1. Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: Fiat Ulysse 179, EČV: VT 228 CO,                                       VIN: ZFA18900013009477; Tech. stav: opotrebované;

Súpisová hodnota majetku: 100,- Eur;

 1. Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: Ford Focus , EČV: VT 287 CO;                                               VIN: WF0WXXGCDW6S84246; Tech. stav: opotrebované;

Súpisová hodnota majetku: 700,- Eur                                                                                           

Prvá arbitrážna k.s.

správca dlžníka