Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • K044176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Koleda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: SNP 265/24, 962 63 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1991
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu: Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : skp.jandova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/139/2021 S1295
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/139/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Koleda, nar. 28.05.1991, trvale bytom obec Očová, 962 63 Očová, č. k. 4OdK/139/2021, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 30.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

 

JUDr. Jana Jandová, správca