Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046932
Súdny exekútor: Mgr. Eva Uhaľová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Štefana Moyzesa
Orientačné/súpisné číslo: 43/9877
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 045/5249181
Orientačné/súpisné číslo: eva.uhalova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Milan Bihari
IČO/Dátum narodenia: 14.7.1989
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: M. Chrásteka
Orientačné/súpisné číslo: 23/511
Názov obce: Žiar nad Hronom
PSČ: 96501
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 302EX 505/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.